strona główna | e-mail | mapa strony
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 lok. 136
Strona Główna | Aktualności | Galeria | O Nas | Członkowie Wspierający | Linki | Kontakt

XI ZDKOS | Władze Oddziału | Deklaracja członkowska | Statut | Historia


Historia Oddziału Stołecznego SITP

Oddział Stołeczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa został powołany 8 czerwca 1984 roku przez Zarząd Główny SITP, na wniosek kol. Ludwika Wargockiego przewodniczącego komitetu założycielskiego, a później pierwszego Prezesa Oddziału Stołecznego SITP.

Członkowie Oddziału Stołecznego: Marek Borowski, Roman Kaźmierczak, Dariusz Wojnowski i Henryk Jaworski byli inicjatorami powstania SITP. Wnieśli oni duży wkład pracy w rozwój Stowarzyszenia. Kol. Dariusz Wojnowski był głównym autorem Statutu Stowarzyszenia i innych regulaminów organizacyjnych. Kol. Marek Borowski pierwszym Sekretarzem Generalnym, Kol. Henryk Jaworski Prezesem SITP w dwóch pierwszych kadencjach, a Kol. Roman Kaźmierczak Prezesem SITP w okresie 1991-1996.

Do rozwoju Oddziału Stołecznego SITP przyczynił się Kol. Bogdan Przysłupski, który sprawował funkcję Prezesa Oddziału przez dwie kadencje do 2003 r.

Zapisane karty historii Oddziału Stołecznego SITP zaprezentowane są poniżej, w poszczególnych przedziałach czasowych minionych kadencji.

Lata 2003-2008 | Lata 2008-2013Działalność Oddziału w latach 2003 - 2008

Władze Oddziału Stołecznego SITP

Władze Oddziału Stołecznego SITP działające w okresie kadencji 2003-2008 zostały wybrane na VII Walnym Zgromadzeniu Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP, które odbyło się 12 grudnia 2003 r.

Delegatem Oddziału do Rady Wojewódzkiej NOT wybrano kol. Ryszarda Psujka, Zastępcą Delegata został kol. Ludwik Wargocki.

W związku z wyborem na VI Zebraniu Delegatów Oddziałów w dniach 24-25 listopada 2006 r. Kol. Janusza Woźniaka do Głównej Komisji Rewizyjnej SITP, członkiem Zarządu Oddziału Stołecznego został Kol. Grzegorz Fejgin II zastępca członka Zarządu, wobec wcześniejszego zgonu I zastępcy członka Zarządu Kol. Romualda Płaczkowskiego.

Na początku poprzedniej kadencji w 2003 roku Oddział Stołeczny SITP liczył 143 członków, a na jej zakończenie, według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku, wynosił 202 członków indywidualnych.

Stan organizacyjny Oddziału Stołecznego SITP na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 213 członków indywidualnych. Od 24 stycznia 2006 roku członkowie zrzeszeni są w 6 kołach, w tym w 5 kołach zakładowych przy:

W 2005 roku Oddział powiększył się o 43 nowych członków zwyczajnych, oraz 2 członków wspierających. Naszymi członkami wspierającymi są firmy: Kadimex, Promat TOP Sp. z o.o., BELIMO Siłowniki S.A., Pierot Sp. z o.o., Hörmann Polska Sp. z o.o. , R&M IZOMAR Sp. z o.o. H. , które prezentujemy w dziale Członkowie wspierający.

Po raz pierwszy w historii SITP powstało Koło Studenckie przy SGSP. Natomiast rozwiązało się Koło przy TELEALARM.

Działalność merytoryczna

Główne kierunki działania Oddziału Stołecznego SITP w tej kadencji oparte były na zadaniach statutowych oraz na wytycznych określonych w Uchwale Programowej VII Walnego Zgromadzenia Kół Oddziału Stołecznego SITP z dnia 12 grudnia 2003 r.

Oddział Stołeczny SITP jest organizatorem wielu interesujących konferencji, kursów i seminariów szkoleniowych. Przeciętnie odbywają się trzy imprezy tego rodzaju w ciągu roku i są one adresowane do rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych, specjalistów ds. bezpieczeństwa, specjalistów w komendach wojewódzkich, miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, projektantów oraz przedstawicieli branży przemysłowej. Tematami konferencji, kursów i seminariów są: nowe przepisy w ochronie przeciwpożarowej, odbiory techniczne budynków, wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych, wymagania dla instalacji technicznych zabezpieczających budynki, systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w obiektach. Prelegentami na konferencjach, kursach i seminariach są najlepsi specjaliści w danych tematach. Imprezy te zawsze cieszą się dużą popularnością i mają dużą liczbę uczestników. Niektóre seminaria są realizowane w kilku terminach, z uwagi na duże zainteresowanie. Każdy uczestnik otrzymuje zbiór materiałów, a seminaria mają bardzo dobre zaplecze socjalne.

Do ważniejszych wydarzeń zorganizowanych przez Oddział Stołeczny SITP w ostatnich dwóch latach należały:

Wszystkie najważniejsze wydarzenia realizowane przez Oddział Stołeczny znajdują odzwierciedlenie w Historii Oddziału zamieszczonej na naszej stronie internetowej.

Zarząd Oddziału prowadzi również działania popularyzujące SITP w środowisku pożarniczym i technicznym poświęcając wiele aktywności i pieniędzy na ten cel. Wykonane zostały:

Członkowie Oddziału Stołecznego popularyzują działalność SITP na łamach "Przeglądu Pożarniczego" i piszą systematycznie do kwartalnika SITP "Ochrona Przeciwpożarowa".

W 2004 roku Oddział Stołeczny SITP obchodził uroczyście jubileusz 20-lecia istnienia, organizując z tej okazji "Turniej Kręglarski o Puchar XX-lecia Oddziału Stołecznego SITP" oraz "Wyjazd techniczny XX-lecia na Teneryfę".

Wyróżniającym się działaczom przyznano odznaczenia stowarzyszeniowe:

W 2005 roku odznaczono naszego kolegę Janusza Woźniaka Złotą Odznaką NOT.

Koledze Markowi Borowskiemu nadana została, uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich z dnia 15 marca 2005 roku, Złota Odznaka Honorowa.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy !

Działalność Oddziału Stołecznego jest zasługą liderów konkretnych przedsięwzięć, do których należą członkowie Zarządu Oddziału i przewodniczący najbardziej aktywnych Kół oraz ich członkowie.

Szczególnie dużą aktywnością wyróżniają się:

Prezentując aktywność naszych Kół i członków Oddziału Stołecznego warto podkreślić, że wielu z nich działa aktywnie w różnych władzach na rzecz całego stowarzyszenia:

Wielu kolegów, członków naszego Oddziału Stołecznego to wysokiej klasy specjaliści, którzy popularyzują trudne zagadnienia techniczne dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych, wygłaszają referaty podczas różnych seminariów organizowanych przez oddziały SITP w całym kraju. Koledzy ci popularyzują również wiedzę techniczną w prasie pożarniczej. Na szczególne wyróżnienie zasługują Koledzy: Dariusz Ratajczak, Marek Podgórski , Jacek Piechocki, Tadeusz Łozowski , Marek Borowski, Mirosław Kosiorek, Jacek Świetnicki i Jerzy Ciszewski. Kol. Zdzisław Kiedio prowadzi stronę internetową Zarządu Głównego SITP. Kol. Stanisław Mazur jest redaktorem naczelnym kwartalnika SITP "Ochrona Przeciwpożarowa", a Kol. Bogdan Przysłupski jest redaktorem naczelnym miesięcznika "Przegląd Pożarniczy".

Sprawy finansowe

Skarbnikiem w poprzedniej kadencji Oddziału była Kol. Barbara Gołaś, która także prowadziła i obecnie prowadzi naszą księgowość. Kol. Barbara Gołaś posiada wysokie kwalifikacje zawodowe w zakresie księgowości. Środki finansowe Oddziału Stołecznego pochodzą z następujących źródeł:

Pomimo ponoszonych kosztów konferencje, kursy i seminaria przynoszą zysk finansowy Oddziałowi, głównie z wpływów od firm działających w obszarze ochrony przeciwpożarowej za prezentację swoich wyrobów i usług. W ostatnim okresie zostały wprowadzone minimalne opłaty za udział w seminariach, z ulgą finansową dla członków SITP. Przy organizacji seminariów operacje finansowe są prowadzone poprzez Izbę Rzeczoznawców SITP przy Zarządzie Głównym.

Nad całością gospodarki finansowej Oddziału Stołecznego czuwa Kol Waldemar Jaskółowski - skarbnik w obecnym Zarządzie Oddziału.

Podziękowanie i zaproszenie

W imieniu Zarządu Oddziału Stołecznego SITP pragnę serdecznie podziękować wszystkim aktywnym członkom Kół Oddziału Stołecznego, którzy nie szczędzą swojego prywatnego czasu i umiejętności przy realizacji zdań na rzecz Oddziału. Członkom wspierającym serdecznie dziękuję za współpracę i wsparcie działalności Oddziału Stołecznego.

Szczególnie serdecznie chcę podziękować szefom naszych instytucji: Komendantowi Głównemu PSP, Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, Komendantowi-Rektorowi SGSP, Dyrektorowi CNBOP, Komendantowi Miejskiemu PSP m. st. Warszawy i Prezesowi firmy RAJ INTERNATIONAL, którzy wspierają naszą organizację pomocą i życzliwością.

Pragnę podziękować wszystkim członkom i sympatykom Oddziału Stołecznego, którzy chcą pracować na rzecz naszego stowarzyszenia.

Zapraszam wszystkich członków Oddziału do redagowania i popularyzowania naszej wspólnej strony internetowej www.sitp.waw.pl

Krzysztof Dąbrowski
Prezes Oddziału Stołecznego SITP

strona główna | aktualności | o nas | członkowie wspierający | linki | kontakt tel. 0-22 620 32 25
0-22 319 92 02
fax. 0-22 620 21 16
Numer konta bankowego:
Bank Zachodni WBK S.A.
49 1090 1870 0000 0005 0400 2696

Jesteś naszym: gościem.
Ostatnia aktualizacja: 17 02 2024r.
created by mateusz fliszkiewicz & marcin kowalski