strona główna | e-mail | mapa strony
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 lok. 136
Strona Główna | Aktualności | Galeria | O Nas | Członkowie Wspierający | Linki | Kontakt

XI ZDKOS | Władze Oddziału | Deklaracja członkowska | Statut | Historia


Historia Oddziału Stołecznego SITP

Oddział Stołeczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa został powołany 8 czerwca 1984 roku przez Zarząd Główny SITP, na wniosek kol. Ludwika Wargockiego przewodniczącego komitetu założycielskiego, a później pierwszego Prezesa Oddziału Stołecznego SITP.

Członkowie Oddziału Stołecznego: Marek Borowski, Roman Kaźmierczak, Dariusz Wojnowski i Henryk Jaworski byli inicjatorami powstania SITP. Wnieśli oni duży wkład pracy w rozwój Stowarzyszenia. Kol. Dariusz Wojnowski był głównym autorem Statutu Stowarzyszenia i innych regulaminów organizacyjnych. Kol. Marek Borowski pierwszym Sekretarzem Generalnym, Kol. Henryk Jaworski Prezesem SITP w dwóch pierwszych kadencjach, a Kol. Roman Kaźmierczak Prezesem SITP w okresie 1991-1996.

Do rozwoju Oddziału Stołecznego SITP przyczynił się Kol. Bogdan Przysłupski, który sprawował funkcję Prezesa Oddziału przez dwie kadencje do 2003 r.

Zapisane karty historii Oddziału Stołecznego SITP zaprezentowane są poniżej, w poszczególnych przedziałach czasowych minionych kadencji.

Lata 2003-2008 | Lata 2008-2013Działalność Oddziału w latach 2008 - 2013

Władze Oddziału Stołecznego SITP

Władze Oddziału Stołecznego SITP działające w okresie kadencji 2008-2013 zostały wybrane na poprzednim VIII Zebraniu Delegatów Kół Oddziału Stołecznego naszego Stowarzyszenia w dniu 7 listopada 2008 roku i działały w następujących składach:

Delegatem Oddziału Stołecznego do Rady Wojewódzkiej NOT był kol. Marek Borowski, Zastępcą Delegata kol. Adam Dąbrowski. W czasie całej kadencji władze Oddziału działały w niezmienionym składzie.

Najważniejsze kierunki działania Zarządu Oddziału

Zarząd Oddziału Stołecznego swoją działalność w mijającej kadencji realizował w oparciu o zadania statutowe oraz kierunki działania określone w Uchwale Programowej VIII Zebrania Delegatów Kół Oddziału Stołecznego SITP. Za najważniejsze Zarząd Oddziału uznał następujące kierunki:

Ponadto Zarząd Oddziału realizował zalecenia Zebrania Delegatów wykonując:

Zarząd Oddziału Stołecznego SITP w celu realizacji planowanych na każdy rok zadań odbył 22 posiedzenia, w zależności od potrzeb przeciętnie cztery do pięciu razy w roku. Nie było potrzeby częstszego spotykania się z przewodniczącymi Kół, dzięki wyborowi ich większości w skład Zarządu Oddziału. Pozostali przewodniczący Kół zapraszani byli na posiedzenia Zarządu głównie w celu ustalenia planów działalności merytorycznej oraz rozliczenia ich realizacji. Idealnym rozwiązaniem dla jeszcze lepszej działalności i kontaktów z Kołami byłby wybór wszystkich przewodniczących Kół w skład Zarządu Oddziału. Na posiedzenia Zarządu zapraszany był również Kol. Bogdan Przysłupski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału.

Zarząd Oddziału Stołecznego na posiedzeniach podjął łącznie 79 uchwał potrzebnych do realizacji zaplanowanych zadań i przedsięwzięć oraz przyjmowania nowych członków i finansowania działalności merytorycznej.

Stan organizacyjny Oddziału Stołecznego SITP

Na początku kadencji, według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku Oddział Stołeczny SITP liczył 202 członków indywidualnych zrzeszonych w 6 kołach:

Na początku kadencji Oddział Stołeczny zrzeszał 11 członków wspierających.

Przez trzy pierwsze lata kadencji liczba chętnych wstępujących w szeregi Oddziału Stołecznego naszego Stowarzyszenia stale wzrastała, co zostało uwidocznione w poniższym zestawieniu.

Koła oddziału Stołecznego przy:Liczba członków indywidualnych
200820092010201120122013*
KG PSP3241444344+ 3
KW PSP6196101106105+ 9
SGSP - zakładowe2935313949+ 1
SGSP - studenckie5249514927+ 12
CNBOP1211121111+ 3
KM PSP w Radomiu--211922+ 7
RAJ International1616161518-
Razem202248276282276+ 35
* liczby członków przyjętych do dnia 22.11.2013 r.

W 2010 r. Oddział pozyskał 32 nowych członków zwyczajnych, w tym 21 w nowo utworzonym kole przy Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu oraz 1 członka wspierającego - firmę GEZE Polska Sp. z o.o.

W 2011 r. Zarząd Oddziału przyjął 3 nowych członków wspierających - firmy: KNAUF Sp. z o.o., SMAY Sp. z o.o., TP TELTECH SP. z o.o.

W 2012 r. odnotowaliśmy pozytywne zjawisko utrzymania działalności Koła Studenckiego przez nowo wybrane władze Koła, pomimo odejścia większości jego członków, którzy ukończyli studia w SGSP. Jak widać w zestawieniu, liczebność członków Koła Studenckiego zaczyna wzrastać.

Po pierwszych trzech latach zdecydowanego wzrostu liczby członków indywidualnych, nastąpiła stabilizacja w czwartym roku kadencji, której powodem jest wypełnienie zalecenia poprzedniego Zebrania Delegatów o egzekwowaniu terminowego opłacania składek członkowskich. Zestawienie obrazuje stan liczebny członków Oddziału, którzy opłacili składki w terminie do 31 grudnia 2012 roku. Mimo to w dalszym ciągu tendencja jest wzrostowa, o czy świadczy przyjęcie przez Zarząd Oddziału 35 członków indywidualnych w bieżącym roku.

Obecnie Oddział liczy ponad 300 członków indywidualnych, zorganizowanych w 7 kołach (dokładna liczba będzie wiadoma po zakończeniu zebrania składek za 2013 r.) oraz 15 członków wspierających, co jest dużym zaszczytem dla Zarządu Oddziału Stołecznego SITP.

Aktywność Kół Oddziału Stołecznego SITP

Kadencję 2008-2013 charakteryzowała duża aktywność kół w działalności Oddziału. Jest to zasługą liderów konkretnych przedsięwzięć, do których należą członkowie Zarządu Oddziału i przewodniczący najbardziej aktywnych kół.

Za dużą aktywność w ubiegłej kadencji należą się słowa uznania dla Kol. Waldemara Jaskółowskiego, pod przewodnictwem którego Koło Zakładowe przy SGSP było inicjatorem i realizatorem, bądź współorganizatorem 5 imprez naukowo-technicznych, w tym dwóch warsztatów SITP o tematyce „operacyjnej” z zakresu ratownictwa medycznego i wodnego, z pokazami w SGSP i nad Zalewem Zegrzyńskim. Kol. Waldemar Jaskółowski wraz z nowym Zarządem Koła, po odejściu byłej przewodniczącej prof. Melanii Pofit-Szczepańskiej, zdołali zwiększyć liczebność Koła i rozwinąć aktywną jego działalność. Koło jako gospodarz terenu służy pomocą w organizacji wielu seminariów i warsztatów przeprowadzanych przez inne Koła Oddziału. Na wyróżnienie zasługuje również fakt dobrej współpracy koła zakładowego z kołem studenckim, przekładającej się na dobre relacje opiekunów naukowych i studentów, będących członkami SITP. Członkowie Koła wspierają znacząco i propagują konkurs prac dyplomowych organizowany dorocznie przez Zarząd Główny SITP. Na szczególne wyróżnienie za aktywne wsparcie inicjatyw i przedsięwzięć SITP zasługuje prof. Marzena Półka.

Koło przy KG PSP, którego przewodniczącym jest Kol. Paweł Janik, skupia wielu wysokiej klasy specjalistów, zajmujących się w naszym Oddziale organizacją tematycznych konferencji i seminariów. Do wielu wyróżniających się przedsięwzięć naukowo-technicznych można zaliczyć tematyczne konferencje warszawskie z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, oraz konferencję techniczną poprowadzoną przez Kol. Marka Podgórskiego nt.: „Zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów przemysłowych” oraz ubiegłoroczne seminarium nt. „Rozwiązywania trudnych problemów ochrony przeciwpożarowej”, na którym frekwencja przerosła oczekiwania organizatora. Za tę niezwykle aktywną działalność naukowo-techniczną należą się słowa uznania wszystkim Kolegom z KG PSP zaangażowanym w te przedsięwzięcia, a przede wszystkim Pawłowi Janikowi, Piotrowi Wojtaszewskiemu i Ernestowi Ziębaczewskiemu.

Koło przy KW PSP pod przewodnictwem Kol. Ireneusza Kopczyńskiego i przy wsparciu Kol. Antoniego Celeja było organizatorem głównie warsztatów i seminariów dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także wielu imprez integracyjnych dla członków naszego stowarzyszenia. Bardzo dużym powodzeniem cieszą się cykliczne warsztaty szkoleniowe „Projektowanie Wentylacji Pożarowej”, które w trzech ostatnich edycjach zostały zrealizowane przy współpracy z członkami wspierającymi Oddziału - firmami BSH Klima i Smay. Koło przy KW PSP ma największy potencjał osobowy, który przy bardzo dobrej współpracy z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP owocuje udanymi przedsięwzięciami wpisanymi w coroczny kalendarz imprez Oddziału. Za to dziękujemy nadbryg. Gustawowi Mikołajczykowi i st. bryg. Andrzejowi Ratyńskiemu. Na wyróżnienie za aktywną działalność zasługują Koledzy: Ireneusz Kopczyński, Antoni Celej, Bogdan Grochowski, Waldemar Wysowski, Mariusz Kowszun, Robert Haponik.

Koło przy CNBOP, a przede wszystkim przewodniczący Kol. Jan Czardybon organizował z powodzeniem coroczne Konferencje Szkoleniowe nt. stałych urządzeń gaśniczych. Pod szyldem Oddziału Stołecznego odbyło się aż 8 edycji tych konferencji, mających swoich stałych uczestników. W ubiegłym roku odbyła się IX Konferencja, we współpracy z CNBOP im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowym Instytutem Badawczym.

Koło przy RAJ INTERNATIONAL zmieniło dwukrotnie swoje władze w trakcie kadencji, czego powodem były zmiany w zarządzie firmy. Mamy nadzieję, że obecny przewodniczący Koła - Prezes Zarządu Firmy Kol. Bohdan Kaszczak rozwinie działalność Koła ponad dotychczasowe systematyczne opłacanie składek członkowskich i wsparcie imprez integracyjnych Oddziału. Liczymy na organizację własnych imprez z udziałem członków Oddziału. W tym miejscu nie sposób podziękować byłym aktywnym członkom tego Koła, którzy działają teraz w Kole przy KW PSP, Kol. Jerzemu Rusieckiemu i Kol. Rafałowi Rusieckiemu za bardzo duże wsparcie Prezesa Oddziału w organizacji I i II Regat o Puchar Oddziału Stołecznego SITP.

Koło przy Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu zostało powołane przez Zarząd Oddziału Stołecznego uchwałą Nr 32 z dnia 23 listopada 2010 r., na wniosek kolegów z Radomia, którzy uznali, że działalność w Stowarzyszeniu pozwoli im na propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej na ich terenie. Koło pod przewodnictwem kol. Roberta Muszyńskiego rozpoczęło swoją działalność od organizacji sympozjum nt. „Bezpieczeństwa pożarowego budynków”, wspólnie z Radomską Szkołą Wyższą i Państwową Inspekcją Pracy, pod patronatem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W tym roku odbyło się drugie sympozjum pt. „Od projektu do odbioru, zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony przeciwpożarowej”. Życzymy Kolegom, aby utrzymali to tempo.

Liczmy również na Kolegów z Koła Studenckiego, które ma duży dorobek w propagowaniu wiedzy naukowo-technicznej i jest pomocne przy organizacji wielu przedsięwzięć w Oddziale. Nowy przewodniczący Koła Kol. Łukasz Lipka wraz ze swoimi Koleżankami i Kolegami będą mogli potrzymać te chlubne tradycje Koła Studenckiego.

Z roku na rok poprawia się sytuacja związana z systematycznym zbieraniem składek członkowskich w kołach, choć nadal wymaga poprawy w zakresie dotrzymania ustalonego terminu. Jest to wyzwanie dla skarbników w Kołach i Skarbnika Oddziału. Decyzją Zarządu Głównego SITP składki mają być przekazane z Oddziału do końca roku. Obowiązuje nas w dalszym ciągu zasada, że tylko ci są członkami Stowarzyszenia, którzy opłacili składki w danym roku kalendarzowym.

Aktywność kół Oddziału Stołecznego to również indywidualne zaangażowanie poszczególnych jego członków w działalności SITP. Możemy być dumni z tego, że wielu z nich działa aktywnie w różnych władzach na rzecz całego stowarzyszenia:

5 członków jest w Zarządzie Głównym SITP:

Wielu kolegów członków naszego oddziału SITP, są zapraszani jako wysokiej klasy specjaliści w różnych dziedzinach ochrony przeciwpożarowej, do wygłaszania referatów i prezentacji podczas różnych konferencji i seminariów organizowanych w całym kraju.

Sprawy finansowe Oddziału Stołecznego SITP

Oddziału Stołecznego SITP w ubiegłej kadencji zachował samodzielność finansową, pomimo dużych wydatków w poszczególnych latach na realizację ambitnych, ale na miarę naszych możliwości zadań statutowych. Było to możliwe dzięki konsekwentnej polityce finansowej Zarządu Oddziału, który jako naczelną zasadę stosował najpierw uzyskanie wpływów, a dopiero ich wydatkowanie z środków pozyskanych w danym roku.

W stosunku do poprzedniej kadencji doszły wpływy z odsetek bankowych dzięki inicjatywie Prezesa Oddziału, zrealizowanej wraz z Główną Księgową Oddziału Kol. Basią Gołaś. Odsetki wpływają z odnawialnej lokaty bankowej części środków oraz oprocentowania pozostałych środków na rachunku bieżącym. Wypracowane środki finansowe w mijającej kadencji pozwalają na zwiększenie lokaty terminowej i utrzymanie dotychczasowej formy oprocentowania rachunku bieżącego, co jest postulatem dla nowo wybranego Zarządu Oddziału w przyszłej kadencji.

Mając na względzie dotrzymywanie terminów wysyłania sprawozdań finansowych Oddziału do Zarządu Głównego SITP, które uzależnione były od przesyłanych dość późno wyciągów z banku, Prezes wraz z Główną Księgową Oddziału dokonali usprawnienia konta uzyskując dla niego dostęp elektroniczny, bez konieczności zmiany dotychczasowego banku. Pozwoliło to na zmniejszenie kosztów prowadzenia konta i pokrycie ich przez uzyskane odsetki.

Zarząd Oddziału składa serdeczne podziękowania Kol. Barbarze Gołaś za dotychczasowe, wieloletnie, społeczne prowadzenie księgowości Oddziału. Do rozwiązania pozostaje problem wybrania na IX Zebraniu Delegatów Kół odpowiedniej osoby na funkcję skarbnika Oddziału, ponieważ nie może trwać dłużej sytuacja, aby tę funkcję wypełniał z konieczności Prezes Oddziału.

Działalność merytoryczna

W minionej kadencji aktywni członkowie Zarządu wraz z kołami Oddziału Stołecznego SITP zorganizowali 65 imprez, w których uczestniczyło łącznie prawie 6000 osób.


Rodzaj

2009

2010

2011

2012

2013*

RAZEM

2008 - 2013*

liczba

uczestnicy

liczba

uczestnicy

liczba

uczestnicy

liczba

uczestnicy

liczba

uczestnicy

liczba

uczestnicy

Konferencje Seminaria Warsztaty

6

771

4

491

4

405

3

306

4

409

21

2382

Wystawy

6

771

4

491

3

335

2

254

3

319

18

2170

Wyjazdy

3

89

3

86

1

40

1

36

2

43

10

294

Imprezy integracyjne

3

205

4

230

3

190

4

237

2

239

16

1101

Razem imprez i uczestników

18

1836

15

1298

11

970

10

833

11

1010

65

5947


Największa liczba imprez odnotowana była w 2009 roku, który był rokiem jubileuszowym Oddziału Stołecznego SITP. Wolą Zarządu Oddziału było uczczenie 25-lecia istnienia Oddziału zwiększoną liczbą imprez merytorycznych, co udało się zrealizować przy aktywności wszystkich Kół. Średnio w roku odbywa się 10-11 imprez organizowanych w Oddziale Stołecznym.

W ubiegłej kadencji odbyło się 21 interesujących imprez naukowo-technicznych: 9 konferencji, 6 seminariów o zasięgu krajowym i regionalnym, 1 sympozjum oraz 3 warsztaty szkoleniowe, w których udział wzięło łącznie 2382 osoby. To o prawie 50 % więcej imprez i ponad 1000 uczestników więcej niż w poprzedniej kadencji. Przeciętnie odbyły się 4 do 5 imprez tego rodzaju w ciągu roku, adresowanych do rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, specjalistów ds. bezpieczeństwa, specjalistów w komendach wojewódzkich, miejskich i powiatowych oraz szkołach Państwowej Straży Pożarnej, projektantów, osób zarządzających obiektami oraz przedstawicieli branży przemysłowej.

Tematami konferencji, kursów, sympozjów i seminariów były: nowe przepisy w ochronie przeciwpożarowej, odbiory techniczne budynków, wentylacja pożarowa budynków, projektowanie warunków ewakuacji, wymagania dla instalacji technicznych zabezpieczających budynki, systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w obiektach. Prelegentami na konferencjach, kursach i sympozjach są najlepsi specjaliści w danych dziedzinach. Imprezy te zawsze cieszą się dużą popularnością i mają dużą liczbę uczestników. Niektóre seminaria mają swoją kontynuację, z uwagi na duże zainteresowanie.

Już w dwa tygodnie po poprzednim Walnym Zgromadzeniu 7 listopada 2008 r. odbyły się Konferencje Warszawskie objęte patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej: Konferencja szkoleniowa nt. "Nowe przepisy techniczno-budowlane i ochrony przeciwpożarowej oraz ekspertyzy techniczne i rozwiązania zamienne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego" - liderem przedsięwzięcia był Prezes Oddziału wraz z Dyrektorem Izby Rzeczoznawców SITP, przy udziale członków Koła przy KG PSP, Kolegów: Pawła Janika, Piotra Wojtaszewskiego, Jacka Piechockiego, Dariusza Ratajczaka oraz VI konferencja szkoleniowa "Stałe urządzenia gaśnicze", której niekwestionowanym liderem jest Kol. Jan Czardybon Przewodniczący Koła przy CNBOP. W konferencjach uczestniczyło 168 osób.

Przy organizowaniu imprez naukowo-technicznych Zarząd Oddziału Stołecznego kontynuował zapoczątkowaną wcześniej zasadę korzystnych preferencji finansowych dla członków SITP zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych.

Na podkreślenie zasługuje fakt dobrej współpracy Oddziału Stołecznego z Izbą Rzeczoznawców SITP przy obsłudze finansowo-księgowej imprez naukowo-technicznych w Warszawie, z korzyścią dla obu organizacji.

Wyjazdy techniczno-turystyczne i działalność integracyjna

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy techniczno-turystyczne, zorganizowane przez Zarząd i koła Oddziału Stołecznego:

Wyjazdy mają już swoją tradycję, umożliwiają ich uczestnikom zapoznanie się z organizacją, wyposażeniem technicznym, zadaniami i organizacją straży pożarnych i służb ratowniczych w odwiedzanych krajach. Nawiązanie bezpośrednich kontaktów i integrację ze środowiskami pożarniczymi innych krajów. Przy organizacji wyjazdów technicznych Zarząd Oddziału stosuje kryteria zależne od indywidualnej aktywności członków. Są to sprawdzone, dobre formy wyróżnienia za efektywną działalność w kołach i na rzecz oddziału, stanowiące dobrą motywację do aktywnego działania.

Do szczególnych wydarzeń w trakcie kadencji z udziałem członków Zarządu Oddziału należały:

Zarząd Oddziału dużą wagę przykładał do działalności integracyjnej członków Oddziału. W ramach tej działalności odbywały się uroczyste spotkanie członków i sympatyków SITP przy różnych okazjach, coroczne turnieje kręglarskie dla członków SITP i ich rodzin o Puchar Prezesa Oddziału Stołecznego oraz tradycyjne spotkania wigilijne członków oddziału z kierownictwem służbowym PSP i członkami wspierającymi, celebrowane przez Kapelanów: Krajowego i Mazowieckich Strażaków.

Strona internetowa Oddziału Stołecznego

Dużym sukcesem Oddziału Stołecznego była zmiana formy graficznej i unowocześnienie strony internetowej pod adresem www.sitp.waw.pl, na której zamieszczane są bieżące informacje o działalności Oddziału. Stało się to możliwe dzięki naszym młodym inżynierom Kolegom Matuszowi Fliszkiewiczowi, Marcinowi Kowalskiemu i Andrzejowi Krauze, którym za to serdecznie dziękuję. Mateusz w dalszym ciągu jest społecznym administratorem strony. Zachęcam wszystkich członków naszego Oddziału do zamieszczania ciekawych informacji i relacjonowania wydarzeń zrealizowanych przez poszczególne Koła.

W ramach działalności popularyzacyjnej Zarządu Oddziału zostały wykonane różne przedmioty z nadrukami logo i adresem strony www, między innymi pamięci USB, notesy i kalendarze ścienne. Oddział posiada zestaw druków firmowych, nadruków na kopertach i notesach oraz teczkach na dokumenty z własną linią graficzną.

Zasoby finansowe jakie otrzymuje nowy Zarząd Oddziału stwarzają możliwości do rozwinięcia działalności popularyzacyjnej oraz wykonania nowych strojów organizacyjnych cieszących się dużą popularnością wśród członków stowarzyszenia i jej sympatyków.

Podsumowując działalność w minionej kadencji można stwierdzić, że Zarząd Oddziału Stołecznego SITP zrealizował większość zaplanowanych zadań oraz wykonał szereg przedsięwzięć ponadplanowych.

Podziękowania

Na zakończenie kadencji serdecznie dziękuję członkom Zarządu Oddziału Stołecznego, którzy swoim społecznym działaniem przyczynili się do tych wszystkich zaprezentowanych wyników działalności Oddziału w całej minionej kadencji. Szczególnie dziękuję Kol. Cezaremu Pietruchowi sekretarzowi Zarządu Oddziału za zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków i wsparcie Prezesa w pracach Zarządu. Dziękuję wszystkim przewodniczącym Kół i tym członkom Zarządu, którzy liderowali wszystkim zrealizowanym z powodzeniem imprezom. W moim przekonaniu cały Zarząd Oddziału zasługuje na najwyższą ocenę. Dziękuję, że dane mi było działać z takim wspaniałym zespołem.

W imieniu Zarządu Oddziału Stołecznego SITP oraz własnym, serdecznie dziękuję Panu generałowi brygadierowi Wiesławowi Leśniakiewiczowi Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej za stałe wsparcie i patronat naszych imprez oraz stworzenie wspaniałego klimatu do działań Stowarzyszenia nie tylko w Komendzie Głównej PSP, ale we wszystkich jednostkach organizacyjnych na obszarze działania Oddziału Stołecznego SITP.

Serdecznie dziękuję Panu nadbrygadierowi Gustawowi Mikołajczykowi Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, bez którego Oddział Stołeczny nie miałby potrzebnego wsparcia i pomocy ze strony kierownictwa służbowego Państwowej Straży Pożarnej w Stolicy i na Mazowszu.

Dziękuję Rektorowi Komendantowi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbrygadierowi Ryszardowi Dąbrowie za życzliwość przy korzystaniu z zaplecza Szkoły przez Koła SITP naszego Oddziału, a Panu Dyrektorowi Dariuszowi Wróblewskiemu za konstruktywną współpracę przy organizacji wspólnych konferencji.

Szczególnie serdecznie dziękuję Kol. Bronisławowi Skaźnikowi Prezesowi SITP i Kol. Zdzisławowi Kiedio Sekretarzowi Generalnemu SITP za dużą życzliwość i cenne wsparcie działań Oddziału Stołecznego i jego władz statutowych.

Pragnę równie serdecznie podziękować Komendantowi Miejskiemu PSP m. st. Warszawy i Komendantowi Miejskiemu PSP w Radomiu za dużą przychylność dla naszej organizacji i zrzeszonych w niej licznych członków - funkcjonariuszy obu Komend Miejskich.

Gorąco dziękuję szefom i przedstawicielom firm, które są naszymi członkami wspierającymi za wieloletnią owocną współpracę.

Proszę o przekazanie podziękowań wszystkim członkom Kół Oddziału Stołecznego z życzeniami osobistej satysfakcji za przynależność do naszego Stowarzyszenia.

Krzysztof Dąbrowski
Prezes Oddziału Stołecznego SITP

strona główna | aktualności | o nas | członkowie wspierający | linki | kontakt tel. 0-22 620 32 25
0-22 319 92 02
fax. 0-22 620 21 16
Numer konta bankowego:
Bank Zachodni WBK S.A.
49 1090 1870 0000 0005 0400 2696

Jesteś naszym: gościem.
Ostatnia aktualizacja: 17 02 2024r.
created by mateusz fliszkiewicz & marcin kowalski